Country List > Netherlands > Fryslân (Friesland)

Fryslân (Friesland)

Location Members
Witmarsum 
Frieschepalen 
Kollumerzwaag 
Stiens  11 
Sexbierum 
Opeinde 
Hurdegaryp/ Hardegarijp 
Twijzel 
- Schepen en veerboten 
Appelscha  11 
Oldeberkoop 
Balk 
Nij Beets 
Ameland: Hollum 
Joure  29 
Oranjewoud 
Ameland: Nes 
Lemmer  11 
Sint Nicolaasga 
Terschelling Midsland 
Vlieland 
Dokkum  24 
Ameland 
- In de trein 
- In de streekbus 
Wolvega  14 
Hindeloopen 
Terschelling  10 
Koudum 
Stavoren 
Bolsward  19 
Burgum 
Schiermonnikoog 
Broek 
Gorredijk 
Oosterwolde  21 
Nieuwehorne 
Bontebok 
Sintjohannesga 
Beetsterzwaag 
Terschelling Formerum 
Terwispel 
Rohel 
Weidum 
Haskerhorne 
Oudehaske 
Noordwolde 
Luinjeberd 
Scharsterbrug 
Grou/ Grouw 
Terherne/ Terhorne 
Akkrum 
Bakkeveen 
Ureterp/ Oerterp 
Franeker  16 
Winsum 
Buitenpost 
Donkerbroek 
Tzum 
Boksum 
Mantgum 
Heerenveen  65 
Surhuizum 
Surhuisterveen 
Berltsum/ Berlikum 
Siegerswoude 
Location Members
Haulerwijk  
Wergea 
Warns 
Eastermar 
Terschelling West  13 
Burdaard 
Leeuwarden  257 
Sneek  37 
Drachten  59 
Harlingen  21 
Makkum 
Sint Annaparochie 
Gau/ Gauw 
Idskenhuizen 
Tijnje 
Terband 
Boornbergum 
Ternaard 
Bonkwert/ Bonkwerd 
Goutum 
Drogeham 
Wommels 
Earnewâld/ Eernewoude 
Kollum 
Haule 
Achlum 
- Ergens in de provincie  24 
Damwâld/ Damwoude 
Wytgaard 
Wirdum 
Âldeboarn 
Suwâld 
Nijemirdum 
Terschelling Hoorn 
Echtenerbrug 
Lekkum 
Nijeholtpade 
Aldegea (Sm.) 
Poppenwier 
Nijhuizum 
Dongeradeel 
Ferwert/ Ferwerd 
Rottevalle 
Oentsjerk 
Boelenslaan 
Achtkarspelen 
Kootstertille 
Arum 
Harich 
Woudsend 
Sumar 
Gytsjerk  
Blessum 
Midlum 
Jorwert 
Augustinusga 
Easterlittens/ Oosterlittens 
Marssum 
Hantum 
Menaam 
Sint Jacobiparochie 
Dongjum 
Ameland: Buren 
Oldelamer 
Westergeast 
Blesdijke 
Hemrik / De Himrik 

Are you sure you want to delete this item? It cannot be undone.